Załóż konto już dziś i uzyskaj dostęp do bezcennych, archiwalych materiałów audio
Czas trwania archiwaliów
Słuchanie wszystkich zdigitalizowanych w projekcie archiwaliów zajęłoby
718 dni, 20 godz., 27 min., 54 sek. bez przerwy
Ilość archiwaliów
Zdigitalizowaliśmy do tej pory 67448 nagrań
Ilość użytkowników
Do tej pory na portalu zarejestrowało się 8823 użytkowników

Więcej o projekcie

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Wartość projektu 2 138 668,40 złotych
Wielkość dofinansowania z Unii Europejskiej 1 497 067,88

TYTUŁ PROJEKTU

„Tu Polskie Radio Wrocław...” - upowszechnianie dziedzictwa kulturowego zdigitalizowanych zasobów archiwum dźwiękowego Radia Wrocław

CELE PROJEKTU I ICH ZGODNOŚĆ Z CELAMI PRIORYTETU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 – 2013

Cel ogólny: wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego dla podniesienia atrakcyjności regionu.
Cele szczegółowe:
- ratowanie i ochrona dóbr kultury narodowej;
- popularyzacja kultury i sztuki;
- uatrakcyjnienie oferty kulturalnej Radia Wrocław;
- zwiększenie roli Internetu jako kanału rozpowszechniania kultury i sztuki.

Cele projektu są zgodne z celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego: podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, i celem Priorytetu VI: wzrost konkurencyjności dolnośląskiej oferty turystycznej oraz wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości dla podniesienia atrakcyjności regionu na rynku krajowym i międzynarodowym.

Realizacja projektu przyczyni się w sposób bezpośredni do podniesienia atrakcyjności regionu poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego jakim są zasoby archiwalne Radia Wrocław i upowszechnienie ich szerokiej rzeszy odbiorców w Internecie. Zbiory te dokumentują wyjątkowy charakter regionu, ukształtowany transgranicznością i wielokulturowością Dolnego Śląska. Dzięki realizacji projektu miliony ludzi na całym świecie będą miały dostęp do nagrań dokumentujących wydarzenia historyczne, dorobku muzycznego regionalnych festiwali i wielu innych fonogramów. Efektem upublicznienia archiwum będzie promocja regionu i zwiększenie jego atrakcyjności lokalizacyjnej dla inwestorów. Stanie się to czynnikiem budowy przewagi konkurencyjnej i motorem do rozwoju gospodarczego.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Stan istniejący (opis problemów i potrzeb, tło, geneza projektu, konieczność realizacji projektu)
Archiwum Radia Wrocław dysponuje unikatowymi nagraniami archiwalnymi, wśród których znajdują się nagrania dokumentujące najnowszą historię, audycje z udziałem znanych postaci świata nauki i kultury oraz imponujący zbiór audycji artystycznych z udziałem wybitnych aktorów i spikerów. Archiwum wrocławskiej rozgłośni to 31 tysięcy taśm magnetycznych i 1,5 tys. taśm DAT materiałów słownych w postaci reportaży, słuchowisk, relacji z wydarzeń historycznych z lat 1946-2011, o znaczeniu zarówno ogólnopolskim jak i regionalnym oraz 38 tysięcy taśm magnetycznych zbiorów muzycznych – nagrań wrocławskich chórów, festiwalu Wratislavia Cantans, Jazzu nad Odra, PPA i wielu innych.

Wartość zbiorów jest nieoceniona! Dokumentują wyjątkowy charakter regionu, ukształtowany transgranicznością i położeniem na styku kultur. Jest to potencjał, który stanowić mógłby wartość dodaną dla rozwinięcia oferty kulturalnej Wrocławia i Dolnego Śląska.

Najbardziej istotną wartością nagrania dźwiękowego jest zdolność utrwalenia i przekazania brzmienia dźwięku. Dźwięk utrwala emocje, których nośnikiem nie może w żadnym razie być słowo pisane. Istotne bowiem jest nie tylko to, co zostało powiedziane, ale także jak – usłyszenie barwy głosu i emocji wypowiedzi jest bezcenne!

Elementy dźwiękowe dają możliwość poznania wartości interpretacyjnych utworów literackich, muzycznych, wynikających z poziomu umiejętności aktorów, muzyków jak również przynależności poszczególnych rozmówców do określonej grupy etnicznej, zawodowej.

W chwili obecnej oryginały nagrań tworzących zasób Taśmoteki Radia Wrocław udostępniane są w miarę potrzeb i zgłoszeń użytkowników. Cieszą się one dużym zainteresowaniem ze względu na ich niepowtarzalny historyczny, jak i niejednokrotnie unikalny charakter zapisu efektów dźwiękowych. Wielokrotnie ich dłuższe lub krótsze fragmenty wykorzystywane są do celów naukowo-badawczych, w audycjach radiowych i telewizyjnych, wystawach oraz w rozmaitych wydawnictwach płytowych (reportaż, piosenka). W ciągu ostatniego półrocza o dostęp do zasobów archiwalnych zgłosiło się ponad 3 tys. osób.
Zidentyfikowano dwa główne problemy, do których rozwiązania ma się przyczynić realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia:

1) Postępująca degradacja archiwalnych nagrań utrwalonych na prawie 70 tysiącach taśm magnetycznych i 1,5 tys. taśm DAT. Nośniki te są technologicznie przestarzałe i nietrwałe. Z każdym rokiem najstarsze i najbardziej cenne taśmy ulegają w coraz silniejszym stopniu degradacji, co sprawia, ze jakość nagrań jest coraz niższa a jednocześnie w skrajnych przypadkach taśmy mogą ulec bezpowrotnemu zniszczeniu. Do tej pory udało się przenieść do systemu CoMA ok. 5% materiału dźwiękowego i ok. 20% katalogu wraz z opisami. Bez dalszej, zintensyfikowanej digitalizacji, ogromny zbiór dóbr kultury przestanie istnieć i nie będzie dostępny dla przyszłych pokoleń. Jak wynika z Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego oraz Komitetu Regionów „i2010: Biblioteki Cyfrowe” analogowe materiały audialne są materiałami najbardziej zagrożonymi degradacją.

2) Utrudniony dostęp do zbiorów. Zbiory udostępniane są wyłącznie na terenie Radia Wrocław, co sprawia, ze są dostępne wąskiemu gronu odbiorców. Zgromadzone w postaci cyfrowej archiwalne fonogramy będą mogły zostać udostępnione w Internecie, przy wykorzystaniu interaktywnych, multimedialnych technologii sieciowych.

Efektem upublicznienia archiwum słownego i muzycznego będzie promocja regionu i zwiększenie jego atrakcyjności. Stanie się to czynnikiem budowy przewagi konkurencyjnej i motorem do rozwoju gospodarczego. Jednocześnie wpłynie na wyrównywanie szans dostępie do dóbr kultury dla osób niepełnosprawnych i popularyzacje dorobku kulturalnego Dolnego Śląska w kraju i za granicą.
Projekt będzie realizowany na terenie miasta Wrocław, w siedzibie Radia Wrocław SA przy ul. Karkonoskiej 10.

Ogólne założenia projektu

Projekt polega na digitalizacji nośników dźwięku – fonogramów czyli sporządzeniu cyfrowych odwzorowań oryginalnych, analogowych utrwaleń warstwy dźwiękowej zbiorów archiwum słownego i muzycznego Radio Wrocław SA, zebraniu ich i skatalogowaniu w postaci bazy danych, a następnie udostępnieniu zbiorów na portalu internetowym – uruchomieniu e-usługi z zakresu upowszechnienia dóbr kultury dla obywateli. Efekty realizacji projektu będą dostępne na całym świecie – projekt ma wiec zasięg szerszy niż regionalny.

W ramach projektu realizowane są następujące działania, niezbędne do osiągnięcia jego celów:
- rozbudowa systemu archiwizacji pod kątem integracji z portalem,
- utworzenie dedykowanej serwerowni,
- rozbudowa platformy archiwizacji danych audio (zakup serwerów i sprzętu serwerowego),
- budowa systemu magazynowania danych audio – redundantnej i wydajnej przestrzeni dyskowej o wielkości zapewniającej zgromadzenie zdigitalizowanych danych,
- stworzenie profesjonalnych stanowisk do digitalizacji dźwiękowych materiałów archiwalnych,
- przeprowadzenie procesu digitalizacji – zatrudnienie odpowiedniej liczby techników i personelu obsługującego system udostępniania zasobów archiwalnych,
- budowa portalu do udostępniania zasobów cyfrowych.

Informacja dodatkowa o unikalnych materiałach archiwum dźwiękowego Radia Wrocław


Nagrania znajdujące się w archiwum rozgłośni obejmują wiele unikalnych zapisów w tym m.in.:
- niemieckie nagrania muzyczne z okresu powojennego - około 15 godzin
- niemieckie nagrania słowne (krótkie reportaże, fragmenty przemówień hitlerowskich przywódców)
- najstarsze własne nagrania z roku 1948, są to słuchowiska „Małgorzata” i „Mistrz Pathelin”
- rozmowa z Tymoteuszem Karpowiczem z 1954 r.
- relacje z planów kultowych filmów i seriali (m.in.„ Sami Swoi” „Lalka”, ”Czterej pancerni pies”)
- kroniki życia codziennego z okresu PRL
- historia osadnictwa na Dolnym Śląsku
- wspomnienia uczestników I i II wojny światowej , wojny polsko-bolszewickiej, Powstania Warszawskiego (wspomnienia Sybiraków).
- kolekcje folkloru Dolnego Śląska
- Międzynarodowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju we Wrocławiu (wystąpienia Fadiejewa, Iwaszkiewicza i in.) 1948 rok
- Wystawa Ziem Odzyskanych 1948 rok
- relacja Gagarina z pierwszego lotu w kosmos 1961 rok
- Międzynarodowa Konferencja Intelektualistów we Wrocławiu 1978 rok.
- pierwszy Polak w kosmosie (materiały Studia Kosmos - rozmowy z Mirosławem Hermaszewskim, wypowiedzi ekspertów i in.) 1978 rok
- wizyta Papieża Jana Pawła II we Wrocławiu (obszerna dokumentacja) 1983 rok.
- obszerne zbiory z przełomu lat 1980 - 1981 (relacje ze strajków, zamieszek ulicznych, podsłuchy milicyjne
- dokumenty dźwiękowe z roku 1989 ( reportaże, komitety wyborcze, okrągły stół, zapisy wystąpień osób publicznych i prywatnych).
- nagrania głosów historycznych postaci świata polityki i kultury (m.in. Józef Piłsudski, gen. Władysław Sikorski, Stefan Żeromski, Jan Kurnakowicz, Maria Dąbrowska, Stanisław Dygat, Czesław Miłosz, Henryk Tomaszewski, Jerzy Grotowski, Tadeusz Różewicz, Wojciech Jerzy Hass, Sylwester Chęciński , wielu aktorów scen wrocławskich)
- przemówienia wpływowych postaci Życia politycznego i społecznego (Bolesław Bierut, Władysław Gomułka, Włodzimierz Lenin, Józef Stalin, Marian Spychalski, Edward Gierek Wojciech Jaruzelski, Lech Wałęsa i in.)
- prawie kompletny zestaw nagrań magazynów rozrywkowych Studia 202 od maja 1957)
- słuchowiska autorstwa naszych twórców : Jadwigi Skotnickiej, Ewy Szumańskiej, Romualda Cabaja, Andrzeja Waligórskiego, Heleny Małachowskiej, obszerny zbiór słuchowisk dla dzieci (w stylizacji poetyckiej ) Małgorzaty Sterbówny (lata sześćdziesiąte), a także adaptacja literatury polskiej i światowej (adaptacja „Obietnicy poranka” Romaina Gary towarzyszy rozmowa nagrana z autorem) - adaptacje i słuchowiska to łącznie ponad 800 audycji
- audycje popularno - naukowe i edukacyjne (m.in. Magdaleny Bajer, Adama Kułakowskiego, Marii Woś,
- nagrania przedwojenne pochodzące z Radia Lwów i Wilno (Franciszek Żwirko, Józef Piłsudski, Tońcio -Henryk Vogelfänger)
- wywiady i audycje pop-naukowe, dotyczące ludzi nauki, kultury, sztuki (m.in. Ginter Grass, Vaclav Havel, Ludwig Hirszfeld i wielu innych).
- nagrania ilustrujące przebieg wielkich imprez masowych o charakterze politycznym zgodnie z regułami propagandy socjalistycznej (pochody pierwszomajowe, rocznice Powrotu Ziem Zachodnich do Macierzy, jubileusze organizacji młodzieżowych)
- powódź Tysiąclecia na Dolnym Śląsku
- własne nagrania wszystkich znaczących wrocławskich wykonawców, solistów i zespołów (m.in. Irena Gałuszko, Wiesława Drojecka , Alicja Seidel , Bogusław Danielewski). Nagrania naszej radiowej orkiestry oraz Chóru PR i TV. Zapisy wszystkich wrocławskich i dolnośląskich festiwali (Wratislavia Cantans, Festiwal Chopinowski w Dusznikach, Festiwal w Kudowie Zdroju, Szczawnie Zdroju, Festiwal Muzyki Współczesnej, Legnica Cantat, Dni Muzyki Organowej, Przegląd Piosenki Aktorskiej, Festiwale Studenckie, Giełda Piosenki Turystycznej, Jazz nad Odrą).

Wszelkie prawa zastrzeżone
Radio Wrocław 2013
Uwaga!