Załóż konto już dziś i uzyskaj dostęp do bezcennych, archiwalych materiałów audio
Czas trwania archiwaliów
Słuchanie wszystkich zdigitalizowanych w projekcie archiwaliów zajęłoby
718 dni, 20 godz., 27 min., 54 sek. bez przerwy
Ilość archiwaliów
Zdigitalizowaliśmy do tej pory 67448 nagrań
Ilość użytkowników
Do tej pory na portalu zarejestrowało się 8834 użytkowników

Regulamin portalu www.tu.prw.pl

Regulamin portalu www.tu.prw.pl

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin Portalu internetowego działającego pod adresem www.tu.prw.pl określa zasady funkcjonowania Portalu oraz prawa i obowiązki Użytkowników Portalu.

2.Każda osoba korzystająca i wchodząca na Portal internetowy ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegać jego postanowień.

3. Każdy użytkownik Portalu ma prawo do pełnego i bezpłatnego korzystania z Portalu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

2. Definicje

REGULAMIN - oznacza niniejszy Regulamin, który określa w sposób wyłączny warunki i zasady korzystania z Portalu przez Gości i Użytkowników. Wyłącznym źródłem zobowiązań Radia w związku z działalnością Portalu jest Regulamin. Wszelkie inne informacje, niezależnie od źródeł ich pochodzenia i miejsca publikacji, nie są wiążące dla Radia w związku z działalnością Portalu.

PORTAL - oznacza portal internetowy działający pod adresem www.tu.prw.pl, na którym umieszczone są pliki archiwalne zgromadzone w Radiu. Radio udostępnia bezpłatnie pliki zamieszczone na Portalu Użytkownikom portalu, w celu zapoznania się z dorobkiem polskiej kultury, zgromadzonym w Radiu, jednocześnie realizując założenia Projektu realizowanego przez Radio pod nazwą „Tu Polskie Radio Wrocław...” - upowszechnianie dziedzictwa kulturowego zdigitalizowanych zasobów archiwum dźwiękowego Radia Wrocław w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

RADIO - oznacza Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię we Wrocławiu „Radio Wrocław” Spółkę Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu, która jest właścicielem Portalu.

UŻYTKOWNIK - oznacza osobę fizyczną, korzystającą z Portalu na podstawie Regulaminu, która założyła i aktywowała konto. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia) mogą być Użytkownikami tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego (np. rodziców albo prawnych opiekunów).

MATERIAŁY ARCHIWALNE – wszelkie materiały zgromadzone na Potralu – w tym informacje o nośnikach, zdjęcia okładek nośników, opisy nagrań, pliki audio.

PROJEKT - Projekt realizowany przez Radio pod nazwą „Tu Polskie Radio Wrocław...” - upowszechnianie dziedzictwa kulturowego zdigitalizowanych zasobów archiwum dźwiękowego Radia Wrocław w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

SCHOWEK – miejsce dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu się, przeznaczone do przechowywania wybranych Materiałów archiwalnych.

3. Zasady korzystania z Portalu

1. Dokonanie rejestracji i korzystanie z Portalu następuje po zapoznaniu się przez Użytkownika z treścią Regulaminu oraz oznacza pełną akceptację wszystkich jego postanowień bez zastrzeżeń.

2. Z chwilą zarejestrowania Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do swojego konta poprzez wybrany przez siebie login i hasło.

3. Użytkownik dobrowolnie udostępnia Radiu swoje dane niezbędne dla procedury utworzenia konta Użytkownika.

4. Użytkownik zakładając konto Użytkownika wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. Nr 133 poz. 833), które Użytkownik poda w związku z procedurą utworzenia konta Użytkownika.

5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści zawartych w Portalu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Użytkownik ma prawo do bezpłatnego przeglądania Materiałów archiwalnych zamieszczonych na Portalu, w tym do odsłuchiwania plików audio.

7. Użytkownik nie ma prawa do kopiowania ani w żaden sposób utrwalania, zapisywania lub innego wykorzystywania przeglądanych i odsłuchiwanych na Portalu Materiałów archiwalnych.

8. Użytkownik ma prawo rezygnacji z korzystania z Portalu w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do niniejszego Regulaminu.

9. Radio ma prawo do czasowego zablokowania dostępu do Portalu z powodów zależnych lub niezależnych od Radia, w szczególności w celu rozbudowy, konserwacji lub przeglądu Portalu oraz krótkich przerw w dostępie do Portalu, jak również do zablokowania dostępu do Portalu z powodu zakończenia Projektu.

10. Radio ma prawo do wprowadzania zmian Regulaminu i publikowania go na Portalu.

11.Radio nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym odczytem Materiałów archiwalnych z Portalu, w szczególności spowodowanych problemami ze sprzętem, oprogramowaniem lub łączem internetowym Użytkownika,

12. Radio nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu oraz utratę danych ze „Schowka” zaistniałe z przyczyn niezależnych od Radia, a w szczególności z przyczyn technicznych, awarii sprzętu, wirusów, włamań, działania lub zaniechania osób trzecich, ani także z przyczyn zależnych od Radia takich jak konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd, aktualizacje Portalu ani też z przyczyn spowodowanych siłą wyższą.

4. Postanowienia końcowe

1. Radio w zakresie zgromadzonych na Portalu Materiałów archiwalnych podejmuje niezbędne działania mające na celu poszanowanie autorskich praw majątkowych i osobistych oraz deklaruje dobrą wolę w powyższym zakresie.

2.Regulamin może ulec zmianom. Wszystkie zmiany będą zamieszczane na niniejszym Portalu.

3. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu Użytkownik powinien powiadomić o nich Radio, za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego na Portalu.

4. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawne.

Wszelkie prawa zastrzeżone
Radio Wrocław 2013
Uwaga!